29 MAJA 2022 O 09:00
Pierwszy w historii spacer po użytku ekologicznym, który został powołany Uchwałą Nr LIII/711/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24.01.2022r.
Obszar podlega pod leśnictwo Stolarzowice – Nadleśnictwo Brynek.
„Verona” jest już trzecim, po rezerwacie Segiet i Żabich Dołach, terenem pogórniczym w Bytomiu objętym ochroną.
Teren jest pozostałością po kopalni galmanu, która należała do Karola Goduli i w pierwszej połowie XIX wieku znajdowała się w dziesiątce największych kopalni cynkowych. Wydobycie zakończono tu w 1886 roku, a urządzenia znajdujące się w kopalni przeniesiono do kopalni cynku „Vorsehungsgrube” („Opatrzność”), położonej w pobliskich Górnikach. Obecnie teren ten sąsiaduje z Rezerwatem Segiet, wpisanym na listę UNESCO.
 
Spacer zacznie się o godzinie 9:00 na parkingu przy rezerwacie Segiet
https://goo.gl/maps/bTRFTSWQ3trofGbC6

Kto będzie nas oprowadzał? – Prof. ADAM ROSTAŃSKI (adiunkt , Kierownik Pracowni Dokumentacji Botanicznej i Zielnika Naukowego UŚ – KTU).
W kręgu zainteresowań naszego przewodnika są:
– biologia, ekologia, taksonomia roślin, florystyka, chorologia i filogeografia roślin,
– wpływ antropopresji na przemiany szaty roślinnej, synantropizacja szaty roślinnej, procesy mikroewolucyjne u roślin pod wpływem działalności człowieka,
– flora roślin naczyniowych siedlisk poprzemysłowych (odpady pogórnicze, toksyczne odpady metaliczne),
– zastosowanie metod fitoindykacji w monitoringu środowiska,
– dokumentacja botaniczna, zielnik naukowy i bazy danych zbiorów naukowych (Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego KTU) 
Skip to content