DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Pałac w Miechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  serwisu Pałac w Miechowicach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=af59eb3a-d096-4f4b-be97-0af0b5d83a2a, z którego wynika, że strona internetowa www.placwmiechowicach.pl spełnia wymagania w 98.57 %.

Status pod względem zgodności z ustawą

Data publikacji strony: 10.12.2021 r.

Strona internetowa palacwmiechowicach.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • Większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.
 • Niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich.
 • W serwisie występują elementy, które zachowują minimalny poziom kontrastu.
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści.
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Powody wyłączenia:

Pałac w Miechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej palacwmiechowicach.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest po przejściu na poniższą stronę:

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Pałacu w Miechowicach ul. Dzierżonia 30, 41-923 Bytom jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie 0. Wejście do Pałacu w Miechowicach dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku.
 • Kasa znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Kasa jest częściowo dostosowana do potrzeba osób poruszających się na wózku, posiada stosowne obniżenie, nie posiada pętli indukcyjnej.
 • Parter jest w pełni dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Korytarze na piętrach są szerokie, schody na pozostałe piętra są bez pochylni. W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.
 • Toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnością ulokowana jest na parterze (poziom 0).  
 • Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0, +1 oraz wieża widokowa.
 • Budynek jest wyposażony w platformę dla osób z ograniczoną mobilnością (wjazd na wieżę widokową). 
 • Na poziomie +1 na wprost wyjścia/wejścia z windy znajduje się sala wystawowa, pełniąca funkcję sali wielofunkcyjnej.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą otrzymać pomoc asystenta dostępności Pałacu.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • W kasie nie ma możliwości skorzystania z  tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

 Aplikacje mobilne: brak

Skip to content